Szentjeink

KÜLÖNLEGES VÉDŐSZENTJEINK ÉS PÉLDAKÉPEINK


Alapítónőnk olyan szenteket választott, akik saját ideálját: a totalitást, a teljességet juttatták kifejezésre.
Istennek nem adhatunk csak valamit, Neki MINDENT kell adnunk. A fizetségünk az, hogy Isten elfogadja önmagunk.

KARMELHEGYI BOLDOGASSZONY


Szűz Mária lelki életünk forrása, és példaképe, igyekszünk erényeit követni.
Krisztus követését, az apostoli munkánkat a Boldogságos Szűz Máriával való szoros egységben tudjuk megvalósítani. Mária a mi Egyházon belüli apostoli elkötelezettségünknek példája azzal, hogy törődik az emberek gondjaival. Ő számunkra a legszeretőbb Édesanya, és bizonyosak vagyunk benne, hogy Ő mindig velünk van, még a legkilátástalanabb helyzetben is.
Máriával más szemmel, más érzülettel, más szívvel látjuk Krisztust. Máriának helye van az elmélkedésünkben, a szentmisében, a szentáldozásban, és akkor is, amikor felebarátunkat látogatjuk meg, mint ahogy ő látogatta meg rokonát, Erzsébetet. Ott állt a kereszt alatt, és kimondta a fájdalmas «igent». Igent mondott Fia mennybemenetelekor, amikor bement dicsőségébe. Az utolsó vacsora termében együtt várta az apostolokkal a Szentlélek eljövetelét. Teljesen azonosult az Úrral és az Ő küldetésével.
A szolgálat hitben való engedelmesség. A TOTALITÁS adománya olyasmi, amit Mária hagyott ránk. Ezt az örökséget becsülnünk és őriznünk kell.
Grignon szent Lajos így fogalmazza meg a Mária tisztelet fontosságát:» mivel Szűz Mária az út, melyen Jézus Krisztus először jött el hozzánk, ugyancsak Ő az egyenes és biztos Út is, melyen Jézushoz juthatunk, és Őt tökéletesen megtalálhatjuk. Vagyis: aki megtalálja Szűz Máriát, megtalálja az életet, Jézus Krisztust, aki az Út, az Igazság, és az Élet.»
Anyánknak és királynőnknek tiszteljük Őt, és szerzetesi életünket az ő oltalma alá helyezzük.

SZENT JÓZSEF ATYA


Szent Józsefnek különleges, az isteni gondviselés adta küldetése van a megtestesülés titkában, ami a Kármel számára annyira drága. Ez a feladat, ez a szerep csak személyes hittel volt teljesíthető. Ő a hit embere. Olyan jól teljesítette feladatát, hogy a Szentírás «igaz»-nak mondja őt.
Küldetése azonban nem fejeződött be a halállal. Mária felé irányuló szeretetünk az ő dicsősége is. Mint jegyesét szereti Máriát. Az, ahogy az Úrról gondoskodott, immár a titokzatos Testben, az Egyházában folytatódik. Ő az Egyház védelmezője.
Hálásak vagyunk Szent Józsefnek azért, amit Jézusnak és Máriának jelentett. Mi is csatlakozni akarunk ahhoz a szeretethez és megbecsüléshez, melyet Jézus és Mária mutattak iránta.
Különösen hálásak vagyunk neki mindazért, ami ő volt és amit Kedves Anyánkért, kongregációnkért és nővéreinkért tett. Alapítónőnk Szent József iránti tiszteletét nemcsak az mutatja, hogy felvette a nevet, hanem az is, hogy házainkat az Ő különleges oltalma alá helyezte.


XAVÉRI SZENT FERENC


Xavéri Szent Ferenc lett apostoli munkánk különleges védőszentje. Ő is totálisan élt. A szeretet arra indította, hogy megtegyen és odaadjon mindent. Ha egyszer átengedjük magunkat a szeretetnek, soha nem ér véget. Akkor mindig azt fogja jelenteni: tovább, magasabbra juthatok; többet tehetek és adhatok.
Mária-Terézia anya a különböző apostoli feladatokhoz Xavéri Szent Ferencet adta nekünk példaképül és védőszentül.


JÉZUSRÓL NEVEZETT SZENT TERÉZ (AVILAI SZENT TERÉZ)


Avilai Szent Teréz kiemelkedő szerepet tölt be a Sarútlan Karmel lelki életében, így a mi életünkben is. A Karmel nem képzelhető el nélküle. Ezért életünkben szintén jelentős helyet foglal el. Az ő lelkülete életstílusunkat is meghatározza.
Szent Teréz tudója, a mi totalitásunk Istennel való érintkezésünk mércéje. A totális önátadás az egyetlen ajándék, melyet Isten elfogad.
Szent Teréz az imádságban egyesült Istennel, és adta át Neki önmagát. A belső imát úgy írta le, mint beszélgetést egy baráttal. «Az imádság nem más, mint egy baráti kapcsolat, gyakori megosztás és együttlét kettesben azzal, akiről tudjuk, hogy szeret minket.»
A dialógus igazi részesedés, igazi együttélés, igazi kölcsönös birtoklás. Az imádság valóságos barátság Istennel, megélt barátság. Szerető párbeszéd Istennel, melyben egyik fél sem tagad meg semmit a másiktól. Ez az imádságos kapcsolat a munka, mindenekelőtt az apostoli munka élő forrása - ha az valóban Isten műve. Alapítónőnk, miután elolvasta az ő életrajzát, csak egy vágya volt, hogy az ő leánya lehessen. »Megtaláltam tökéletes példaképemet! Szent Teréz eljutott oda, ahova én törekedtem. Igazi szerzetesség az ő szellemében - vagy semmi. Semmiféle köztes megoldás nem vonzó számomra.»
Alapítónőnknek egyetlen vágya volt, hogy lelkeket mentsen meg Jézus Isteni Szívének.
A lelkekért való buzgóság megkívánja, hogy mély kapcsolatban éljünk Istennel. Az imának egész életünket át kell hatnia, hogy az egész életünk imádság legyen, szüntelen Isten jelenlétében élés.

KERESZTES SZENT JÁNOS


Szent János Avilai Szent Teréz kortársa volt és segítője a Kármel reformjában. A reformokhoz szent emberekre van szükség.
Keresztes Szent Jánosnak ugyanaz a cél lebegett a szeme előtt, és ugyanúgy a totalitást követelte meg, mint Szent Teréz, de ő más utat választott. "Közvetlenül a semmibe száll le, hogy a szeretet legyen minden." (Oda Schneider)
«Keresztes Szent János mindig új módon világítja meg mindig változatlan tanítását a lelki szegénységről, mely a hitet, a reményt és a szeretetet élve mindenhez elvezet.» (Élő Kármel)

LISIEUX-I SZENT TERÉZ


Lisieux-i Szent Teréz is totálisan élt. Titka egyedül a szeretet. Szeretet, amely a teljességre törekszik. A szeretet örömet és kiváltságokat talál a hétköznapi dolgokban is, nem tűr félmegoldást. A teljes önátadásban felülemelkedünk önmagunkon, és nincsenek számunkra korlátok. A szeretet semmit sem utasít el. Így érthetjük meg, hogy Szent Teréz lett a missziók védőszentje, habár sohasem hagyta el a kolostort. Isten a szeretetben kitágítja az emberi szívünket, hogy átfoghassuk és szeretettel szívünkbe fogadjuk az egész világot, hogy Vele szeressük azt, és hogy úgy szeressük, ahogy Ő szereti. Ez a teljes részvétel tesz bennünket katolikussá.
Szent Teréz a lelkek üdvéért és az Egyház terjedéséért ajánlotta fel életét. Ez a vágy fűtötte Alapítónőnket is.

SZENT ILLÉS PRÓFÉTA


A prófétának üzenete van számunkra, mert ő haláláig buzgólkodott Isten dicsőségéért. Ő élte a totalitást. Nem ok nélkül tartalmazza a kármelita rend címere az ő jelmondatát. "Él az Isten és én az Ő színe előtt állok."
Illés próféta teljesen átadta magát az Istennek. A Hóreb hegyére menvén Isten táplálta. A mi apostoli munkánk során is szükségünk van Isten erejére, hogy imádságunkban felmehessünk a Hórebre. Csak Isten erejéből tudjuk megvalósítani a hármas fogadalom szerinti életünket. Mindig Isten jelenlétében kell élnünk.
A fehér palástunk magyarázatát abban a gesztusban látjuk, amellyel Illés próféta Elizeusra hagyta köntösét. A köntös közvetíti a prófétai adottságokat is, a prófétai és isteni erőt. Amikor magunkra öltjük a fehér palástot, mindig arra kell gondolnunk, hogy teljesen átadtuk magunkat, és arra, hogy Isten mindig mellettünk áll az Ő erejével.