Belépés a rendbe

BEÉPÜLÉS A KONGREGÁCIÓNKBA

A képzés különböző fokozatai, melyeken a jelölt átmegy, nemcsak a szabályzat által előírt időszakok sora. Sokkal inkább megfelelnek a személy emberi és lelki érlelődése folyamatának és a szerzetesi élettel járó kötelezettségek egyre tudatosabb vállalásának.

 

A FÖLVÉTEL

Kongregációnkba minden katolikus nő felvehető, ha helyes szándéka van és képes arra, hogy a Kongregáció apostoli küldetését teljesítse; belépését azonban nem akadályozhatja semmiféle kánonjogi akadály. A jelentkezőnek a következő okmányokat kell benyújtania: 

- születési anyakönyvi kivonat és keresztlevél, 

- bérmalevél, 

- ajánlólevél egy paptól, aki ismeri a jelöltet, 

- a szülők házasságlevele és a szabad állapotot igazoló levél, 

- kézzel írott életrajz, 

- hivatalos orvosi igazolás. 

 

Ezen okmányokat a nagyobb elöljárónőnek kell megküldeni.

ELŐJELÖLTSÉG


A mi gyakorlatunkban még néhány helyen lehetővé van téve a jelölés ideje. Kongregációnkban a jelöltség bizonyos előpróba; ebben az időszakban a jelölt és a közösség kapcsolata még nagyon kötetlen. Kapcsolatot tartunk egymással, az elöljárónővel egyetértésben képzi magát a hivatásszerű tevékenységben, vagy tanul. A jelölt alkalmanként részt vesz a közösségi életben. Beszélgetések, megfontolások révén felismerheti Isten rá vonatkozó akaratát és követheti azt. Lassan részesévé válik Kongregációnk életének és tevékenységének. Ugyanakkor a nővérek is jobban megismerik a jelöltet, és képes megítélni szerzetesi életre való alkalmasságát. Az a jelölt, akinek nincs szüksége kiegészítő tanulmányokra, egy meghatározott jelölési idő után átmegy a posztulátusba. A jelölt felvétele a nagyobb elöjárónők hatáskörébe tartozik.

POSZTULÁTUS


Ha egy jelölt belépés előtt még semmiféle személyes kapcsolatba nem került Kongregációnkkal, a Posztulátusba való fölvétel előtt eltölthet egy kis időt a közösségünkkel. Ebben az időben már jobban megismerheti a Kongregáció életét és tisztázhatja hivatását. Időtartama 6 hónap, de lehet rövidebb is. A jelölt egy erre alkalmas nővér irányítása alatt áll, aki szorosan együttműködik a novicmesternővel, hogy a képzés állandósága és folyamatossága biztosítva legyen. A jelöltség időtartama az egyes jelöltek érettségétől függően legalább hat hónap és legfeljebb két teljes év között változik. A noviciátusba lépésre hat teljes napot kitöltő lelkigyakorlattal készül föl.

NOVICIÁTUS


A szerzetesi élet a noviciátussal kezdődik. A jelölt noviciátusba való fölvételének joga a nagyobb elöljárónőt illeti, tanácsosainak szavazata alapján. A novíciátus célja az, hogy a novíciák az Úr evangéliumában adott tanítása és Kongregációnk lelki sajátosságai és különleges feladatai alapján jobban megismerjék az isteni hívást. Buzgón tanulmányozzuk a szentírást és elmélkedünk róla. Bevezetjük a novíciákat a liturgikus életbe, megismertetjük őket Kongregációnk történetével és sajátos lelkiségével. "Tanítsátok az újoncokat alázatosságra, bölcsességre és szeretetre, ez a 3 erény, amiben az én leányaimnak ki kell emelkedniük, jobban, mint bármely más rendben: Ezért mindezt napi szokássá kell tenniük, imádkozni kell a Szentáldozás után ezért a 3 erényért. Egy lélek sem vált soha szentté e három erény nélkül, és sose választott a kedves Megváltó bármilyen lelkeket barátaivá, amelyek nem gyakorolják a alázatosságot."- írta Alapítónőnk. A noviciátus ideje 2 év. Hogy kánonjogilag érvényes legyen, a noviciátus-évnek tizenkét hónapig kell tartania. Az apostoli tevékenységre fölkészítés ideje novíciaképzésünk lényeges része. A fogadalomtétel előtt a jelöltek hat napos lelkigyakorlaton vesznek részt.

JUNIORÁTUS


Az első fogadalommal kezdődik és a nővér örök fogadalmáig tart. Az első fogadalomhoz bocsátás annak megerősítése, hogy a novícia kellően érett arra, hogy életét az evangéliumi tanácsok szerint alakítsa. Ez még azonban csak bevezetés és nem a beteljesedés. Ezért arra törekszünk, hogy a fogadalom után lehetővé tegyük és támogassuk az Istennel való eleven egyesülés növekedését és elmélyülését az aktív szolgálatban, harmonikus egységbe fogva az imádságot és a munkát. Az első fogadalommal történő beépülés a Jézus Isteni Szívéről Nevezett Kármelba az odatartozás, a biztonság és egyenlőség tudatát adja. A beépülés nemcsak azt jelenti, hogy hozzáfűzhetjük nevünkhöz a "Jézus Isteni Szívéről Nevezett Karmell"-t, hanem azt is jelenti, hogy mi valóban és tevékenyen részt veszünk a ház életében és apostolkodásában. A ház által válunk részévé egy meghatározott provinciának, azáltal az egész Kongregációnak, s végül az egész Egyház valóságának; az Egyháznak, mely Isten népe, Krisztus Teste, Krisztus menyasszonya. A fogadalmak megújítása új önátadás, ismételt megerősítése ugyanannak az odaadásnak, mely sajátos lényege szerint nem ismer véget; személyes választáson és döntésén alapszik, mint mindig új válasz Isten hívására. Az első fogadalmat és megújításait mindig egy évre tesszük le.

ÖRÖK FOGADALOM


Az Istennek szenteltség legvilágosabban az örök fogadalom letételével fejeződik ki. Ezért e fogadalomhoz a nővért csak a juniorátus gondos előkészítése után bocsátjuk, mely lehetővé teszi az ilyen radikális, végleges és mindent átfogó választást és odaadást. Az örök fogadalmunk letétele a végleges válasz Isten irántunk való szeretetére, s az Önátadására, mellyel nekünk ajándékozza magát. E viszonzásban választ találunk minden kérdésünkre, s megtaláljuk minden keresésünk és vágyunk célját; megtapasztaljuk beteljesítő jutalmát bátor igenünknek, melyet annak az Egynek mondtunk ki, akinek nincs ránk szüksége, de szeretetének oktalansága miatt örökre velünk akar élni. Az örök fogadalom letétele előtt a nővéreknek – különleges előkészítő időt, hat hónapos terciátust kell eltölteniük. Rendes körülmények között az örök fogadalmat az első fogadalom után 5 évvel teszik le a nővérek. Mind az ideiglenes, mind az örök fogadalmat legalább hat teljes napos lelkigyakorlat előzi meg.